Menu

Όροι & Προϋποθέσεις

Όροι & Προϋποθέσεις

Η ιστοσελίδα www.amass-shop.com αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «AMASS ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «AMASS AE» εφεξής καλούμενης «η Εταιρεία», με έδρα Αχαρνές - Αττικής, Λεωφόρο Τατοϊου, αρ. 139, με Α.Φ.Μ. 800453680 / Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 123404301000, τηλ. 210 802 3396.


Η Εταιρεία ακολουθεί και τηρεί όλες τις ισχύουσες διατάξεις νόμων και εγκυκλίων που αφορούν στις συμβάσεις από απόσταση. Η επίσκεψη και χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης. Σε περίπτωση διαφωνίας του επισκέπτη με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, οφείλει να μην κάνει χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει ή να ανανεώνει μονομερώς το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.


Πνευματική ιδιοκτησία / Δικαιώματα

Οι υπηρεσίες, το περιεχόμενο, οι εικόνες, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα σχέδια, τα κείμενα και γενικά όλα τα αρχεία που περιλαμβάνονται κατά καιρούς στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, διακριτικά γνωρίσματα και κατατεθειμένα εμπορικά σήματα ή/και σήματα υπηρεσιών της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, διατίθενται δε στους χρήστες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. Απαγορεύται ρητά οποιοδήποτε από τα ανωτέρω να αποτελέσει μερικά ή ολικά αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να χρησιμοποιηθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρείας ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.


Ευθύνη Εταιρείας

Η Εταιρεία θέτει προς πώληση τα προϊόντα που προβάλλονται ως διαθέσιμα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και την ισχύουσα νομοθεσία. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβες ή ζημίες που τυχόν προκληθούν στους πελάτες ή/και χρήστες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, πέραν της υποχρέωσης επιστροφής, διόρθωσης ή αντικατάστασης προϊόντων σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στον παρόντα ιστότοπο. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή τη χρήση των υπηρεσιών, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτού ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτό ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Στις παραπάνω αιτίες συμπεριλαμβάνονται ενδεχόμενα σφάλματα ή παραλείψεις κατά την ηλεκτρονική καταχώριση των παρεχομένων πληροφοριών (τιμές, χαρακτηριστικά προϊόντων κλπ), καθώς και σφάλματα, παραλείψεις ή τεχνικοί λόγοι οποιασδήποτε φύσεως, που επηρεάζουν ή αναστέλλουν για εύλογο χρονικό διάστημα τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή/και των υπηρεσιών του. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περιπτώσεις πλημμελούς λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή εν γένει αδυναμίας ή πλημμελούς παροχής των υπηρεσιώντης εξαιτίας τυχαίων γεγονότων ή λόγων ανωτέρας βίας ή λόγων που προκαλούνται από υπαιτιότητα άλλων φορέων. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα προσθηκών, αφαιρέσεων ή άλλων τροποποιήσεων στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και στις παρεχόμενες μέσω αυτού πληροφορίες ή/και υπηρεσίες, καθώς και αλλαγών στους τρόπους αναζήτησης των πληροφοριών, κατά την απόλυτη κρίση της. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου η πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και στις υπηρεσίες του να είναι, κατά το δυνατόν, συνεχής και αδιάλειπτη. Ωστόσο, επιφυλάσσεται του εύλογου δικαιώματός της να διακόπτει την λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή/και των επιμέρους υπηρεσιών για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του συστήματος χωρίς προηγούμενη σχετική ειδοποίηση του χρήστη.


Χρήση Cookies

Tα Cookies είναι μικρά αρχεία που αποστέλλονται από το λογισμικό διαχείρισης της ιστοσελίδας και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή των Χρηστών. Ορισμένες φορές δημιουργούνται και μεταφέρονται με τη πρώτη εγγραφή στην ιστοσελίδα και στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του υπολογιστή και την επαναλαμβανόμενη πρόσβαση στην ιστοσελίδα χωρίς να χρειάζεται να γίνει σύνδεση, επιταχύνοντας τη πρόσβαση στην ιστοσελίδα και τις πληροφορίες που επιθυμεί να δει ο Χρήστης. Η πλειονότητα των web browsers αποδέχεται cookies, αλλά μπορεί με την αλλαγή των ρυθμίσεων του browser να μην επιτρέπεται η μεταφορά.


Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του επισκέπτη / χρήστη του Ηλεκτρονικού Καταστήματος διέπεται από τους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και σύμφωνα με το ισχύον νομικό καθεστώς. 
Κατά την εγγραφή ενός πελάτη/χρήστη στις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (παραγγελίες προϊόντων, newsletters κλπ) πιθανόν να ζητηθεί η καταχώριση ορισμένων προσωπικών του στοιχείων (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Α.Φ.Μ. κλπ). Η Εταιρεία διαφυλάσσει το προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των χρηστών της και δεν τα μεταβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, με την εξαίρεση των σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές, κατόπιν νομίμου αιτήματός τους. 
Η Εταιρεία διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της, ήτοι: επικοινωνίας με τον πελάτη/χρήστη, 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, την εξυπηρέτηση των πελατών/χρηστών, την ενημέρωση των πελατών/χρηστών σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων της Εταιρείας κλπ. 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των Χρηστών, τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση της μέσω της ιστοσελίδας www.amass-shop.com. Στην περίπτωση αυτή, αποδέκτες των στοιχείων του αρχείου για την προώθηση, υποστήριξη και εκτέλεση της μεταξύ της Εταιρείας και Χρήστη συναλλακτικής σχέσης, δύνανται να είναι τρίτοι, οι οποίοι συνεργάζονται με την Εταιρεία για τη παροχή των σχετικών με το αρχείο υπηρεσιών. Η Εταιρεία δεν αποκαλύπτει, ούτε δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών. Εάν η Εταιρεία μεταβιβασθεί, συγχωνευθεί, απορροφηθεί κλπ από άλλο νομικό πρόσωπο, οι πληροφορίες των Χρηστών δύνανται να διατεθούν στο νέο νομικό πρόσωπο. Ωστόσο, το νέο νομικό πρόσωπο υποχρεούται να συμφωνήσει στη προστασία της εμπιστευτικότητας των προσωπικών πληροφοριών των Χρηστών, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική εχεμύθειας. Οι Χρήστες διατηρούν τα δικαιώματα των άρθρων 11 και 13 του Ν.2472/1997. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε Χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα τα οποία βρίσκονται στη διάθεση της Εταιρείας και να ζητήσει τη διόρθωση των τυχόν σφαλμάτων χωρίς καμία χρέωση.


Υποχρεώσεις χρηστών

Η ιδιότητά του Χρήστη αυτής της ιστοσελίδας είναι προσωπική. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης λάβει όνομα Χρήστη, κωδικό πρόσβασης, κλπ δεσμεύεται να τα φυλάξει με ασφάλεια και ως απόρρητα και συμφωνεί όπως ενημερώνει την Εταιρεία αμέσως μόλις διαπιστώσει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή χρήση του προσωπικού του ονόματος Χρήστη και/ή του κωδικού πρόσβασης. Τίθεται δε υπεύθυνος για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που θα προκύπτει από αυτή τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση.
Συμφωνεί να χρησιμοποιεί αυτή την ιστοσελίδα μόνο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης και τους τυχόν «Πρόσθετους Όρους». Στη περίπτωση που η μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτής της ιστοσελίδας από τη πλευρά του, έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ή τη ζημία οποιουδήποτε ατόμου το οποίο στη συνέχεια εγείρει αξίωση εναντίον της Εταιρείας, δεσμεύεται όπως αποζημιώσει την Εταιρεία για όλες τις απώλειες και/ή ζημιές που θα προκύπτουν από μια τέτοια αξίωση.
Ο Χρήστης αυτής της ιστοσελίδας δεσμεύεται:
να την χρησιμοποιεί σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες για τις οποίες θα ενημερώνεται από την Εταιρεία και να μη χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για οποιοδήποτε σκοπό άλλον από αυτόν για τον οποίο παρέχεται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, να μην ενεργεί αντίθετα προς οποιεσδήποτε νομικές ή ρυθμιστικές υποχρεώσεις και να μην χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για να προβαίνει σε μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες πρόσβασης των συστημάτων της Εταιρείας. 
Επιπλέον, ο χρήστης αποδέχεται όπως δεν χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για να διεξάγει επιχειρηματική δραστηριότητα , να μην χρησιμοποιεί αυτήν για τη μετάδοση οποιουδήποτε υλικού που είναι δυσφημιστικής, προσβλητικής ή απειλητικής φύσης ή το οποίο παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων μερών, ή για το σκοπό της πρόκλησης διατάραξης, παρενόχλησης και να ενημερώνει άμεσα την Εταιρεία σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές που επηρεάζουν τα στοιχεία της εγγραφής του.


Πραγματοποίηση Παραγγελίας

Οι παραγγελίες πρέπει να λαμβάνονται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος με τη συμπλήρωση και αποστολή της σχετικής Φόρμας Παραγγελίας. Κατά την ανωτέρω διαδικασία θα πρέπει να ακολουθούνται τα διάφορα στάδια έως τη σύναψη της σύμβασης. Οι τιμές των προϊόντων περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. Η Εταιρεία διατηρεί δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς προειδοποίηση, χωρίς να επηρεάζονται οι τιμές των ήδη καταχωρημένων παραγγελιών. 
Κατά την υποβολή της παραγγελίας δίδεται η δυνατότητα στον πελάτη να διαλέξει αν το παραστατικό που θα εκδοθεί για τη παραγγελία θα είναι απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο πώλησης. Τιμολόγιο εκδίδεται σε εταιρείες και ελεύθερους επαγγελματίες εφόσον συμπληρώσουν κατά την εγγραφή τους τα αιτούμενα στοιχεία τους. Τυχόν αλλαγές στα στοιχεία τιμολόγησης μπορούν να πραγματοποιηθούν μέχρι και την οριστικοποίηση της ημερομηνίας παράδοσης από το τμήμα αποστολών.

Αποστολή εμπορευμάτων

Η αποστολή των εμπορευμάτων γίνεται μέσω μεταφορικών μέσων της Εταιρείας ή/και μέσω τρίτων (συνεργαζόμενων) Μεταφορικών εταιρειών. Σε περίπτωση που η διεύθυνση αποστολής του τελικού πελάτη βρίσκεται σε δύσβατο γεωγραφικό σημείο, το προϊόν προς παράδοση θα παραδίδεται στη πλησιέστερη αποθήκη της εκάστοτε Μεταφορικής Εταιρείας και ευθύνεται ο τελικός αποδέκτης (πελάτης της Εταιρείας) για τη συγκομιδή αυτού από την εν λόγω αποθήκη. Για όλες τις περιοχές - εκτός του Ν. Αττικής - τα  εμπορεύματα παραδίδονται μέχρι τη πόρτα του εκάστοτε πρακτορείου μεταφορών. Σε περίπτωση που ο τελικός αποδέκτης / πελάτης επιθυμεί να παραλάβει τα εμπορεύματα στη πόρτα του, θα επιβαρύνεται με  το σχετικό αντίτιμο. Για της περιοχές Υπόλοιπου Αττικής, μπορεί να υπάρξει μια έξτρα χρέωση.


Ακύρωση παραγγελίας και δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση

Ο χρήστης/πελάτης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος έχει δικαίωμα, σύμφωναμε την ισχύουσα νομοθεσία, να ακυρώσει την παραγγελία εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της ολοκλήρωσης της, χωρίς καμία επιβάρυνση ή να υπαναχωρήσει από την πώληση αναιτιολογήτως, μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή των προϊόντων. Το δικαίωμα της υπαναχώρησης δεν ισχύει σε περίπτωση που το προϊόν είναι χαρακτηρισμένο ως artisanal, made-to-order ή customized.


Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση, με χρέωση της Εταιρείας:

Σε περίπτωση που κάποιο/α προϊόν/ντα θεωρηθεί/ούν ελαττωματικό/ά κατά τη παράδοση , η επιστροφή αυτού/αυτών θα γίνεται με χρέωση της Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή, η επιστροφή του/των ελαττωματικού/ών προϊόντος/ων μπορεί να γίνει είτε από τον ίδιο τον πελάτη στις κεντρικές αποθήκες της Εταιρείας, είτε με αποστολή αυτού/αυτών, επιβαρυνόμενη η Εταιρεία με τα έξοδα παραλαβής του, με μέσα της απολύτου επιλογής της και κατόπιν συνεννόησης του ίδιου του πελάτη με το προσωπικό του Ηλεκτρονικού Καταστήματος της Εταιρείας.

Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά τη παράδοση αυτών στο πελάτη θα γίνετε εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στο πελάτη.

Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και τη πλήρη συσκευασία του.

Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και υπό τη προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά από την Εταιρεία, η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται στη περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας, με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας του πελάτη, η οποία θα γίνεται με επιμέλεια της Εταιρείας και στη περίπτωση πληρωμής με κατάθεση στο τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων σε αυτόν τον λογαριασμό ο οποίος χρεώθηκε για την εν λόγω αγορά.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Η οποιαδήποτε παραχώρηση, χορήγηση προθεσμίας ή μη εφαρμογή ενός ή περισσοτέρων από τους παρόντες Όρους εκ μέρους της Εταιρείας δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση, προσωρινή ή οριστική, μερική ή ολική, από οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση πηγάζει από αυτούς ή από το νόμο. Η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.

NEWSLETTER